Verksamhetsplan

Hellmans familjedaghem vill ge barnen en trygg, stabil och stimulerande miljö för att underlätta barnens kommunikativa, sociala och kulturella utveckling.

I läroplanen för förskolan anges att det övergripande målet med förskolan är att lägga grunden för ett livslångt lärande.

Jag har för Hellmans familjedaghem hämtat inspiration för verksamheten från många håll, bland annat från egna livs- och föräldraerfarenheter.

Jag ser varje barn som dels en egen individ med indivduella behov, dels en medlem i gruppen med de krav som ställs då. Jag tror på att en bra sammansatt barngrupp som får vara tillsamans under en lång tid utvecklar barnen i positiv riktning. Med en heterogen barngrupp lär sig barnen från början att ta hänsyn till individernas olika förutsättningar, att anpassa sig till andra, att alla har lika värde och att alla kan bidra med olika erfarenheter.

Jag ser lek, lärande och omsorg som en helhet där de olika delarna kompletterar varandra för att ge helheten. Barnens lek ger dem nya erfarenheter och intryck. Leken ger barnen fysisk aktivitet och kräver socialt samspel mellan barnen och de vuxna. Genom att vistas mycket i naturen får barnet tidigt ett bra förhållningsätt till naturen och vad den kan erbjuda. En annan del av leken är den skapande verksamheter så som att rita och måla vilka viktiga moment för att hjälpa till att utveckla den motoriska färdigheten och ge barnen nya utrycksmedel.

Som komplement till leken har jag också sångstunder, läser sagor och andra berättelser, spelar teater och annat allt för att erbjuda både språklig träning och en stund av lugn och fysisk vila under dagen. Dessa aktiviteter erbjuder en kulturell stimulans som är viktig för barnens kreativa utveckling. När så är lämpligt besöker vi även olika kulturellt betydelsefulla platser med aktiviteter anpassade för barn.

Jag ser de vuxnas deltagande i barnens lek som en väsentlig del i verksamheten. Det är dock viktigt att dagbarnvårdaren deltar i barnens verksamhet som en i gruppen utan att styra utom för att korrigera barnen både språkligt och socialt.

Dessutom är givetvis samverkan med föräldrarna viktig. Dessa är alltid välkomna att delta i verksamheten så att de och barnen kan känna samma trygghet i familjedaghemmet som i det egna hemmet.
Öppettider för verksamheten

Hantering av klagomål/synpunkter på verksamheten

Anmälningsplikt och tystnadsplikt